Regulamin

  • Drukuj

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY I MIASTA ODOLANÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Prawo korzystania z księgozbioru biblioteki mają wszyscy.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik winien:

-okazać dowód tożsamości

-wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu

biblioteki.

4. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz.U. nr 133,poz.833) czytelnik Biblioteki Publicznej w Odolanowie wyraża

zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz w

sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów. Dane personalne

będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności biblioteki i nie będą

udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom. Powyższe unormowania nie

naruszają ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Za czytelnika niepełnoletniego podpisują zobowiązanie i odpowiadają materialnie

jego rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie

nazwiska i adresu zamieszkania.

7. Karta biblioteczna jest bezpłatna, uprawnia ona korzystania z zasobów

bibliotecznych.

8. W przypadku zagubienia karty opłata za wydany duplikat wynosi 5 zł.

II. WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Po książki czytelnik winien zgłaszać się z aktualną kartą biblioteczną.

2. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 woluminów.

3. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

4. W wyjątkowych wypadkach termin zwrotu można indywidualnie

przedłużyć, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania innych czytelników.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania

zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.

6. Czytelnik może złożyć zamówienie na książki, które w danej chwili są

wypożyczone, określając termin ważności zamówienia.

III. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik winien szanować wypożyczone książki.

2. Czytelnik i dyżurny bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie przy zwrocie książki dyżurnemu

bibliotekarzowi dostrzeżonych przez niego braków i uszkodzeń książek.

4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia wypożyczonych materiałów

bibliotecznych, kierownictwo biblioteki może odmówić czasowego, a w

szczególnie drastycznych przypadkach, bezterminowego prawa korzystania ze

zbiorów biblioteki.

IV. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik powinien wykazywać zrozumienie dla potrzeb innych użytkowników

biblioteki, nie przetrzymywać książek i zwracać je w ustalonym terminie.

2. W przypadku przetrzymywania książek ponad ustalony termin, czytelnik

otrzyma upomnienie.

Za upomnienia biblioteka pobiera opłatę.

Wysokość opłat za przetrzymywanie książek :

I upomnienie – 3 zł

II upomnienie – 6 zł

III upomnienie - 10 zł

3. W razie uchylania się czytelnika od zwrotu książek, biblioteka dochodzi praw

na drodze sądowej. Koszty sądowe obciążają czytelnika.

4. Kierownictwo biblioteki może odmówić czasowo prawa korzystania z

wypożyczalni czytelnikowi, który przetrzymuj wypożyczone książki.

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE

MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone zbiory biblioteczne.

Obowiązany jest odkupić zagubione lub uszkodzone książki.

2. Jeżeli odkupienie książki nie jest możliwe, czytelnik winie zwrócić

odszkodowanie w wysokości:

do 10-krotnej wysokości wartości książki wydanej w latach 1945-1981, nie

niższej jednak niż 20,- zł.

- wartości indywidualnej ustalonej dla poszczególnej książki

- w przypadku zagubienia woluminu dzieła wielotomowego, czytelnik jest zobowiązany zwrócić 5- krotną wartość całego dzieła.

3. Po otrzymaniu odszkodowania, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

4. Powyższe zasady stosuje się również w odniesieniu do innych rodzajów zbiorów

bibliotecznych.

VI. REGULAMIN CZYTELNI

1. Postanowienia ogólne

a - Czytelnia biblioteki działa na zasadzie otwartej, jest ogólnie dostępna.

b - Korzystanie ze świadczeń czytelni jest bezpłatne.

c - Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza ważny dokument tożsamości.

d - Użytkownik jest zobowiązany do odnotowania się w zeszycie obecności.

e - W czytelni jak i na terenie całej biblioteki obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu

i spożywania posiłków.

f - W pomieszczeniach czytelni można korzystanie z księgozbioru podręcznego, czasopism

i komputerów za pośrednictwem dyżurnego pracownika biblioteki.

g - Zabrania się wynoszenia na zewnątrz z czytelni książek i czasopism.

h - Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca zamówione materiały i otrzymuje

pozostawiony dokument.

i - Każdorazowo na kopiowanie, skanowanie i wydruki materiałów użytkownik powinien

uzyskać zgodę dyżurnego bibliotekarza. Usługa ta jest odpłatna.

j - Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek, czasopism i innych

dokumentów bibliotecznych.

k - Za uszkodzone materiały użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości określonej przez kierownika.

VII. Prawo i warunki korzystania z pracowni

komputerowej

1. Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy niezależnie od tego czy są

czytelnikami biblioteki.

3. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik powinien okazać dowód tożsamości.

4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, dyskietka itp.)

5. Wypożyczanie nośników informacji:

a- bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów multimedialnych

c- na życzenie użytkownika bibliotekarz umożliwia korzystanie z CD- ROM lub dyskietki

d- użytkownik jest zobowiązany poinformować bibliotekarza o drukowaniu informacji

6. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

a- użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego

oraz nośników informacji

b- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń dyrektor biblioteki może odmówić

z czasowego a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze

stanowiska komputerowego

7. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, nośników informacji :

a- użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów

bibliotecznych

b- za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor

biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia

c- po otrzymaniu odszkodowania biblioteka wydaje użytkownikowi pokwitowanie

8. Zasady korzystania z INTERNETU:

a- użytkownik ma prawo korzystania z Internetu 1 godzinę w przypadku braku

oczekujących na korzystanie z Internetu, czytelnik może korzystać kolejną godzinę

b- obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych plików bez zgody

bibliotekarza

c- wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do

sieci komputerowej powodować będzie odpowiedzialność karną użytkownika, zgodnie z

przepisami kodeksu karnego

d- odpowiedzialność karna nie wyłącza odpowiedzialności za straty majątkowe poniesione

przez bibliotekę w związku uszkodzeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania,

informacji

e- zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze

erotycznym, wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów regulaminu może być na podstawie

decyzji dyrektora biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa

korzystania z czytelni.

Odolanów dnia 2.11.2007