Statut

  • Drukuj

STATUT

Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Odolanowie

im. Ks. Antoniego Ludwiczaka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Odolanowie im. Ks. Antoniego Ludwiczaka, zwana dalej „Biblioteką" działa na mocy uchwały nr II/12/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Odolanowie z dnia 02.10.1988r.

§ 2

Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Jest:

ustawa z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.539 z 1997r z późniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 9 (Dz. U. Nr 110 poz.721 z 1997r z późniejszymi zmianami),

niniejszy statut.

§ 3

Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy i Miasta Odolanów i wchodzie w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Siedziba Biblioteki mieści się przy Al. Jana Pawła II , a terenem działania jest gmina i miasto.

Biblioteka podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Biblioteką sprawuje organizator, który zapewnia środki niezbędne dla jej utrzymania oraz prowadzenia działalności statutowej.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu oraz Bibliotek Publiczna w Ostrowie Wlkp.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzemieniu i adresem siedziby oraz okrągłej do pieczętowania książek.

Rozdział II

Cel i zadania Biblioteki

§ 4

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy i miasta.

§ 5

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i samokształceniowych.

Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie międzybiblioteczne.

Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

Tworzenie i udostępnianie własnych baz komputerowych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

Udzielanie filiom pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie zadań statutowych.

Organizacja form pracy czytelnikom, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy i miasta.

Współdziałanie w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 6

Programy i plany swej działalności Biblioteka opracowuje samodzielnie wykorzystując wnioski i opinie pochodzące od:

instytucji samorządowych gminy,

kierowników filii bibliotecznych,

animatorów życia kulturalnego gminy ,

organizacji, stowarzyszeń, towarzystw działających na terenie miasta i gminy.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 7

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta.

Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.

§ 8

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor biblioteki.

Pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie określone w odrębnych przepisach.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie regulaminu wynagrodzenia ustalonego przez dyrektora uwzględniając przepisy Kodeksu Pracy.

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 10

Przy Bibliotece i jej filiach może działać rada biblioteczna, stowarzyszenia lub fundacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne na terenie gminy i miasta. W miarę potrzeb zakłada nowe placówki biblioteczne.

§ 12

W skład Biblioteki wchodzą:

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta, im. Ks. A. Ludwiczaka – Al. Jana Pawła II

Oddział dla dzieci – w Odolanowie, Al. Jana Pawła II

Filia Biblioteczna w Raczycach, ul. Odolanowska 40

Filia Biblioteczna w Tarchałach Wielkich, ul. Szkolna 36

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 13

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 pkt. 2 statutu.

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji organizatora, dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych, darowizn, i innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowo-rzeczowy Biblioteki uwzględniający wysokość rocznej dotacji przyznanej przez organizatora.

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§14

Biblioteka może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 15

Biblioteka gospodaruje samodzielnie wydzielonym jej nabytym mieniem oraz zapewnia jego ochronę.

Biblioteka wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do minia komunalnego będącego w jej dyspozycji z wyjątkiem uprawnień wyłączonych przepisami ustawowymi.

Biblioteka odpowiada za swoje zobowiązania.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest dyrektor i inne osoby działające na podstawie udzielonego przez organizatora pisemnego pełnomocnictwa.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki w ramach sieci dokonuje organizator.

Wszelkie zmiany w statucie i uzupełnienia mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.